Aragatnaşyk pudagy

CNC maşyn gurallaryny ulanmak bilen, ýurdumyň gaýtadan işleýän we önümçilik pudaklary çalt ösýär we bölekleri gaýtadan işlemegiň sanyna, takyklygyna we netijeliligine bolan talaplar barha artýar we dürli ugurlarda takyk böleklere bolan isleg hem artýar. . Bölekleri gaýtadan işlemek nukdaýnazaryndan, disk görnüşindäki inçe diwarly bölekleri gaýtadan işlemek beýleki adaty böleklere garanyňda has kyn. Hususan-da, takyk disk şekilli gözenekli bölekleri gaýtadan işlemek ýokary takyklygy we has çylşyrymly amallary talap edýär. köp. Bölekleriň işleýiş takyklygyny üpjün etmek üçin, talaplara laýyk gelýän takyk bölekleri gaýtadan işlemek we öndürmek üçin degişli maşyn guralyny saýlamaly we ylmy we mümkin bolan gaýtadan işleýiş ýoluny we tehnologiýasyny kesgitlemeli.

Takyk disk şekilli gözenek bölekleri takyklyga ýokary talaplara eýedir, adaty maşyn gurallary we gaýtadan işlemek usullary bilen gabat gelmek kyn. Mundan başga-da, bölekler inçe diwarly disk şekilli bölekler bolup, gaýtadan işlemek wagtynda aňsatlyk bilen deformasiýa edilýär, bu bolsa takyklyk talaplaryny ýokary we gaýtadan işlemegi kynlaşdyrýar Şonuň üçin ýokary öndürijilikli maşyn guralyny saýlamakdan we ylmy gaýtadan işlemek tehnologiýa meýilnamasyny döretmekden başga-da , armaturalary we gysgyç güýçlerini saýlamak ýörite kesgitlenmeli. Köp synaglardan we üýtgetmelerden soň gaýtadan işlemek meýilnamalarynyň doly toplumy alyndy. Synag nusgalary gaýtadan işlemegiň talaplaryna laýyk geldi we gaýtadan işlemegiň meýilnamasynyň ýerine ýetirilişi kesgitlenildi.

I. Maşyn guralyny saýlamak we gaýtadan işlemegiň usulyny kesgitlemek

Deňeşdirme we derňewden soň, işleýiş meselelerini ýerine ýetirmek üçin ýokary takyklykly koordinat ýerleşdiriş enjamy we oňat berkligi bolan koordinat içgysgynç maşyn saýlandy. Bu enjam guraly, tekizleme we apertura işläp bejermekde ajaýyp öndürijilige eýedir. Indeksirleme usuly bölek deşiklerini gaýtadan işlemek üçin saýlanýar. Gural gurallarynyň stoluna ýokary takyklykly indeksirleme disk görnüşli sanly displeý stoly oturdylýar we bölekler aýlanýan stolda gaýtadan işlenýär, şonuň üçin gaýtadan işlenen bölekleriň dürli pozisiýalary diňe aýlanýan stoly aýlamaly bolýar. Deşik deşigi gaýtadan işlenende bölegi, aýlanýan stol üýtgewsiz galýar. Aýlanýan stoluň gurulmagy gaty möhümdir. Bölekleriň aýlanma merkezi we aýlanýan stoluň aýlanma merkezi ýokary tötänlik derejesini saklamalydyr. indeksirleme ýalňyşlygy mümkin boldugyça kiçi aralykda gözegçilik edilmelidir.

II. Gaýtadan işlemek ugry

Işleýiş ýolundan takyk disk görnüşli gözenekli bölekleriň işlenmegi beýleki böleklerden kän bir tapawutlanmaýar. Esasy ugur: gödek işlemek → tebigy garramagy bejermek → ýarym gutarmak → tebigy garramagy bejermek → gutarmak → gutarmak. Gödek işlemek, bölekleriň boş ýerlerini kesmek we degirmenlemek, gödek degirmen we içki we daşarky ýüzleri we bölekleriň iki ujuny burawlamak, deşigi gödek içgysgynç etmek we bölegiň daşky çukuryny gödek içmek. Finingarym timarlamak, bölekleriň içki we daşarky tegelekleriniň üstüni ýarym talap etmek üçin ulanylýar we iki ujy ululyk talaplaryna laýyk ýarym taýýar. Deşikler we daşarky tegelek çukurlar ýarym taýýar içgysgynç. Tamamlamak, bölekleriň deşiklerini we daşarky çukurlaryny inçe içmek üçin ýörite gurallaryň we gurallaryň ulanylmagydyr. Içki we daşarky tegelekleriň gödek öwrülmegi, soňra iki ujuny gödek tegeleklemek, marjany aýyrmak we indiki deşik we çukur gutarmak üçin esas goýýar. Soňky gutarnykly amal, deşikleri we daşarky çukurlary takyk işlemek üçin ýörite gurallary we gurallary ulanmakdyr.

Bölekleri takyk işlemek üçin, işlemegiň takyklygyna gönüden-göni täsir edýän kesiş parametrlerini düzmek gaty möhümdir. Kesiş mukdaryny kesgitläniňizde, bölekleriň ýerüsti hil talaplaryny, gurallaryň könelişiş derejesini we gaýtadan işlemegiň bahasyny doly göz öňünde tutmalydyrys. Borç, bu bölegi gaýtadan işlemegiň esasy prosesi we parametrleri düzmek gaty möhümdir. Çukury gödek içgysgynç etmekde köp mukdarda arka kesilýär we pes tizlikli kesiş usuly kabul edilýär. Halfarym takyklykly içgysgynç we deşikleriň içgysgynç içgysgynçlygynda az mukdarda yza çekilmeli we şol bir wagtyň özünde iýmitiň tizligini gözegçilikde saklamaga we gowulaşdyrmak üçin ýokary tizlikli kesiş usullaryny ulanmaga üns berilmelidir. bölek üstüni gaýtadan işlemegiň hili.

Disk şekilli gözenekli takyk bölekleri gaýtadan işlemek üçin gözenekleri gaýtadan işlemek diňe bir üns merkezinde bolman, eýsem bölekleriň umumy gaýtadan işleniş takyklygyna gönüden-göni täsir edýän gaýtadan işlemegiň kynlygydyr. Şeýle bölekleriň gaýtadan işlenişiniň hilini we takyklygyny üpjün etmek üçin laýyk enjam guralyny saýlamaly, ylmy iş meýilnamasyny düzmeli, gysmak üçin ýörite gural ulanmaly, kesmek üçin amatly gural saýlamaly we kesiş mukdaryna laýyk gözegçilik etmeli. Bu gaýtadan işleýiş tehnologiýasy bilen gaýtadan işlenen nusga bölekleri, indiki köpçülikleýin önümçilik we gaýtadan işlemek üçin esas döredýän bölekleriň talaplaryna laýyk gelýär we şuňa meňzeş bölekleri gaýtadan işlemek üçin salgylanma we salgylanma berýär.