Takyk şahanyň bölekleri

Bölekler enjamy emele getirýän esasy elementler bolup, enjamy we maşyny emele getirýän aýrylmaz böleklerdir.

Bölekler diňe dürli enjamlarda mehaniki esasy bölekleri gözlemek we dizaýn etmek üçin däl, eýsem bölekler we bölekler üçin umumy termin.

Dürli enjamlarda mehaniki esasy bölekleri gözlemek we dizaýn etmek hem bölekler we bölekler üçin umumy termin. Düzgün hökmünde bölekleriň aýratyn mazmuny şulary öz içine alýar:

1. Bölekleriň (bölekleriň) baglanyşygy. Threadüplükli baglanyşyk, pürs birikmesi, pin birikmesi, açar baglanyşyk, aralyk baglanyşygy, päsgelçilik laýyk baglanyşygy, elastik halka birikmesi, perde, kebşirlemek we ýelimlemek we ş.m.

2. Guşak sürüjisi, sürtülme tigir sürüjisi, açar hereketlendiriji, garmoniki hereketlendiriji, dişli hereketlendiriji, ýüp sürüjisi, nurbat sürüjisi we hereketi we energiýany geçirýän beýleki mehaniki hereketlendirijiler, şeýle hem hereketlendiriji şahalar, birikdirijiler, gysgyçlar we tormozlar ýaly degişli nollar (bölek.

3. Rulmanlar, şkaflar we esaslar ýaly goldaýan bölekler (bölekler).

4. ubaglaýyş funksiýasy bilen çalgy ulgamy we möhür we ş.m.

Precision Shaft Parts

5. Çeşmeler ýaly beýleki bölekler (bölekler). Düzgün-nyzam hökmünde bölekler umumy mehaniki dizaýndan başlaýar we dürli ugurlaryň ýörelgelerini, gurluşlaryny, aýratynlyklaryny, amaly programmalaryny, şowsuzlyk reesimlerini, ýük göterijilik ukybyny we dürli esasy bölekleriň dizaýn proseduralaryny öwrenmek üçin dürli baglanyşykly dersleriň netijelerini hemmetaraplaýyn ulanýar; dizaýn esasy teoriýalary, usullary we görkezmeleri öwreniň we şeýlelik bilen tehnikanyň gözleg we dizaýny üçin möhüm binýata öwrülen hakykat bilen utgaşdyrylan nazaryýet ulgamyny döretdi.

Enjamlar döräli bäri degişli mehaniki bölekler bar. Emma tertip hökmünde mehaniki bölekler mehaniki gurluşdan we mehanikadan bölünýär. Maşyn senagatynyň ösmegi, täze dizaýn teoriýalarynyň we usullarynyň, täze materiallaryň we täze prosesleriň peýda bolmagy bilen mehaniki bölekler ösüşiň täze tapgyryna gadam basdy. Çäklendirilen element usuly, döwük mehanikasy, elastohidrodinamiki ýaglamak, optimizasiýa dizaýny, ygtybarlylyk dizaýny, kompýuter kömegi bilen dizaýn (CAD), gaty modellemek (Pro, Ug, Solidworks we ş.m.), ulgam derňewi we dizaýn usulyýeti ýaly teoriýalar kem-kemden gözleg üçin we mehaniki bölekleriň dizaýny. Birnäçe dersiň birleşmegini amala aşyrmak, makro we mikro integrasiýa, täze ýörelgeleri we gurluşlary öwrenmek, dinamiki dizaýny we dizaýny ulanmak, elektron kompýuterleri ulanmak we dizaýn teoriýalaryny we usullaryny mundan beýläk-de ösdürmek möhüm ugurlardyr bu dersi ösdürmekde.

Faceerüsti çişlik, bölegiň üstündäki mikroskopiki geometrik şekil ýalňyşlygyny görkezýän möhüm tehniki görkeziji. Bölümiň üstki hilini barlamak üçin esasy esasdyr; esasly saýlanylandygy ýa-da ýokdugy önümiň hili, hyzmat ediş möhleti we önümiň bahasy bilen gönüden-göni baglanyşyklydyr. Mehaniki bölekleriň üstki çişligini saýlamagyň üç usuly bar, ýagny hasaplama usuly, synag usuly we meňzeşlik usuly. Mehaniki bölekleriň dizaýnynda ýönekeý, çalt we täsirli analogiýa köplenç ulanylýar. Analogiýanyň ulanylmagy ýeterlik salgylanma materiallaryny talap edýär we dürli bar bolan mehaniki dizaýn gollanmalary has giňişleýin materiallary we resminamalary üpjün edýär. Köplenç çydamlylyk derejesine laýyk gelýän ýeriň gödekligi. Adaty ýagdaýlarda, mehaniki bölekleriň ölçegli çydamlylyk talaplary näçe kiçi bolsa, mehaniki bölekleriň üstki çişlik bahasy şonça-da az bolýar, ýöne olaryň arasynda kesgitli funksional baglanyşyk ýok. 

Mysal üçin, käbir maşynlardaky gurallar, gurallar, el pollary, sanitariýa enjamlary we azyk enjamlary käbir mehaniki bölekleriň üýtgedilen ýüzleri. Olaryň ýüzleri rahat işlenmeli, ýagny ýeriň çişligi gaty ýokary, ýöne ölçegli çydamlylygy gaty talap edýär. pes. Umuman alanyňda, çydamlylyk derejesi bilen ölçegli çydamlylyk talaplary bilen bölekleriň üstki çişlik bahasy arasynda belli bir hat alyşma bar.