Preokary takyk önümler

  • High precision parts processing

    Takyk bölekleri gaýtadan işlemek

    Highokary takyk önüm bölekleriniň maşyn görüş ölçegi kontakt däl ölçege degişlidir, bu diňe ölçenen obýektiň zaýalanmagynyň öňüni alyp bilmez, eýsem ýokary temperatura, ýokary basyş ýaly ölçenen obýektiň kontakt däl ýagdaýyna hem uýgunlaşyp biler. , suwuk, howply gurşaw we ş.m. Highokary takyklyk bilen işlemek täze ylym we tehnologiýanyň ösüşini goldamak, milli goranyş strategiki ösüşiniň we özüne çekijiliginiň zerurlygy ...
  • High precision parts processing

    Takyk bölekleri gaýtadan işlemek

    1 cha Çekmegiň wezipesi Çamferiň umumy wezipesi, burny aýyrmak we owadan etmekdir. Theöne çyzgyda ýörite görkezilen kamer üçin, adatça, rulmanyň gurnama gollanmasy ýaly gurnama prosesiniň talaby bolup durýar we käbir ýaýyň gysylmagy (ýa-da arkanyň geçişi) hem stresiň konsentrasiýasyny peseldip, bölek bölekleriniň güýjüni güýçlendirip biler! Mundan başga-da, ýygnamak aňsat, köplenç gaýtadan işlemezden ozal. Oba hojalygynyň tehnika böleklerinde, e ...