Optiki senagat

Highokary takyk bölekler we komponentler üçin ölçegli ölçeg, önümçilik prosesinde ýa-da önümçilikden soň hil barlagynda önümiň hilini ýokarlandyrmagyň möhüm bölegi bolup durýar. Ölçeg ölçegindäki beýleki gözleg usullary bilen deňeşdirilende, maşyn görmegiň özboluşly tehniki artykmaçlyklary bar:

1. Maşyn görmek ulgamy bir wagtyň özünde birnäçe ululygy ölçäp bilýär, bu ölçeg işiniň netijeliligini ýokarlandyrýar;

2. Maşyn görmek ulgamy, ölçenen obýekti ulaltmak üçin ýokary ulaldyjy linzalary ulanyp, kiçijik ölçegleri ölçäp biler we ölçeg takyklygy mikron derejesine ýa-da ondanam köp bolup biler;

3. Beýleki ölçeg çözgütleri bilen deňeşdirilende, maşyn görmek ulgamyny ölçemegiň ýokary dowamlylygy we takyklygy bar, bu senagat onlaýn ölçeginiň hakyky wagtyny we takyklygyny ýokarlandyryp, önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyryp we önümiň hiline gözegçilik edip biler;

4. Maşyn görmek ulgamy önümiň daşky görnüşini, kontur, apertura, beýiklik, meýdan we ş.m. awtomatiki ölçäp bilýär;

5. Maşyn görüşini ölçemek, diňe bir ölçenen obýektiň zaýalanmagynyň öňüni alyp bilmän, ýokary temperatura, ýokary basyş, suwuklyk, howply gurşaw we ş.m. ýaly ölçenen jisime degip bolmaýan ýagdaýlar üçin hem amatly däl ölçegdir. ;

Görüş ölçeg ulgamynyň ýörelgesi

Ölçeg programmalary ýiti konturly şekilleri talap edýär. Kamera üçin has gowy şekillendiriş hilini üpjün etmegi başarmaly, surata düşürmegiň takyklygyny üpjün etmek üçin ýeterlik piksel bolmaly, konturyň gyrasynyň çal bahasynyň durnukly bolmagyny üpjün etmek üçin pes ses sesine eýe bolmaly. we ygtybarly.

Dürli iş bölekleriniň ululyklary we ölçeg takyklygy talaplary sebäpli kameranyň çözgüdi üçin talaplar has giňdir. Bir takyklykda pes takyklyk talaplary we ölçeg ölçegleri bolan kiçi we orta göwrümli eserler üçin bir kamera adatça talaplary kanagatlandyryp biler; Uly göwrümli, ýokary takyklykly eserler we şol bir tekizlikde bolmadyk ölçeg ölçegleri üçin, adatça düşürmek üçin köp kameralar ulanylýar.

Görüş ölçeg ulgamynyň ýagtylyk çeşmesini saýlamak, esasan, ölçeljek obýektiň konturyny görkezmäge esaslanýar. Ululygy ölçemekde köplenç ulanylýan ýagtylyk çeşmeleri arka yşyk, koaksial ýagtylyk we pes burçly ýagtylyk çeşmeleri bolup, aýratyn ýokary takyklyk talaplary bolan programmalarda paralel ýagtylyk çeşmeleri hem talap edilýär.

Görüş ölçeg ulgamynyň linzalary adatça telecentrik linzalary ulanýarlar. Telecentric linzasy adaty senagat linzasynyň meňzeşligini düzetmek üçin niýetlenendir, ýagny belli bir obýekt aralygynda, alnan şekil ulaldylyşy üýtgemez. Ölçenen obýekt bir ýerde däl bolsa, bu gaty möhüm dizaýn. Özboluşly optiki aýratynlyklaryna esaslanýar: ýokary çözgüdi, aşa giň meýdany, ultra pes ýoýulmasy we paralel ýagtylyk dizaýny, telecentrik linzasy maşyn görüş takyklygyny ölçemegiň aýrylmaz bölegine öwrüldi.

1. precokary takyk bölekleri öndürmegiň düşünjesi, ähmiýeti we aýratynlyklary. Precokary takyklyk bölekleri öndürmek, ýokary takyk mehaniki böleklere esaslanýar. Kompýuter gong gaýtadan işlemegiň toplumlaýyn nazaryýeti we tehnologiýasy, gaýtadan işlenen eseriň gurluşyna we talaplaryna laýyklykda iýmitlenmegiň, gaýtadan işlemegiň, synagdan geçirmegiň we işlemegiň organiki birleşmesini we optimizasiýasyny amala aşyryp biler we gaýtadan işlemek şertlerinde bölekleriň önümçiligini tamamlap biler.

2. Daşary ýurt ösüşiniň derňewi. Highokary takyk maşyn öndürmek tehnologiýasy 20-nji asyrda esasy tehnologiýalaryň biri hökmünde kabul edilýär we dünýäniň ähli ýurtlary tarapyndan ýokary baha berilýär.

3. countryurdumyň ýokary takyk maşyn öndürmek tehnologiýasy 1980-nji ýyllaryň ahyrynda we 1990-njy ýyllaryň başynda kem-kemden ösdi we häzirki wagtda Hytaýda çalt ösýän pudak. Defenceokary takyk tehnika öndürýän önümler milli goranmak, lukmançylyk bejergisi, howa we elektronika ýaly harby we raýat ugurlarynda giňden ulanylýar.

4. precokary takyk mehaniki bölekleri gaýtadan işlemek ýokary takyklygyň, az energiýa sarp etmegiň, çeýe önümçiligiň we ýokary netijeliligiň artykmaçlyklaryna eýedir. Manufacturinghli önümçilik ulgamynyň we takyk bölekleriniň göwrümini azaltmak diňe bir energiýany tygşytlamak bilen çäklenmän, energiýa tygşytlaýan we ekologiýa taýdan arassa önümçilik re modeimine laýyk gelýän önümçilik giňişligini we çeşmeleri hem tygşytlap biler. Greenaşyl önümçiligiň ösüş ugurlaryndan biridir.

5. precokary takyklyk bölekleriniň we bölekleriniň ulanylyş meýdanlary variousokary takyk bölekler we komponentler dürli pudak-ylmy gurallary ýüze çykarmak enjamlarynda ulanylýar. Hytaýda esasan gural we gural senagatynda ylmy gurallarda ulanylýar.

6. Adaty maşyn öndürmek bilen deňeşdirilende, takyk tehnika önümçiligi ýokary tehniki mazmuna (dizaýn we önümçilik), çylşyrymly gaýtadan işleýän enjamlara, goşmaça gymmaty we kiçi partiýalaryň satuwyna eýe.

Highokary takyk mehaniki bölekleri gaýtadan işlemegiň maksady, adaty mehaniki bölekleriň önümçilik usullaryndan we tehnologiýalaryndan tapawutlanýan “kiçi bölekleri gaýtadan işleýän kiçi maşyn gurallary” düşünjesini durmuşa geçirmekdir. Silikon däl materiallaryň (metallar, keramika we ş.m.) ýokary takyk bölekleri üçin täsirli gaýtadan işleýiş usulyna öwrüler. Takyk gural böleklerini gaýtadan işlemegiň usullarynda ýüze çykýan meseleleri düýpli çözüp biler.

Torna, aýlanýan iş bölegini öwürmek üçin esasan öwrüm guralyny ulanýan maşyn guralydyr. Şeýle hem torna degişli burawlar, reamerler, reamerler, kranlar, ölüler we pyçak gurallary ulanylyp bilner.

Torna aýratynlyklary

1. Uly pes ýygylykly tork we durnukly çykyş.

2. performanceokary öndürijilikli wektor dolandyryşy.

3. Tork dinamiki jogaby çalt we tizligi durnuklaşdyrmagyň takyklygy ýokary.

4. Çaltlaşdyryň we çalt duruň.

5. Güýçli päsgelçilige garşy ukyp.