Awtoulag pudagy

Mehaniki bölekleri özleşdirmek geçiriş ulgamynyň möhüm bölegi bolup durýar, esasanam çyralary, gabyklary, kameralary, pyçak yzlaryny aýyrmak, diş ýüzüniň çişligini azaltmak, nepis ýalpyldawuk we ş.m. bölekleriň geometrik ölçegleri we zyňylan mehaniki bölekleriň ýokary takyklygy mehaniki bölekleriň geçiriş hilini netijeli ýokarlandyryp we geçiriş sesini peseldip biler. Geçirişiň hilini netijeli ýokarlandyryp biler. Dürli takyk mehaniki bölekleri burç aýnasy bilen ýalpyldatmagyň tehniki meselelerini ussatlyk bilen çözüň.

Mehaniki bölekleri özleşdirmegiň kesgitlemesi:

1. Komponentler - belli bir hereketi (ýa-da: funksiýany) amala aşyrýan bölekleriň utgaşmasy. Komponent bir bölek ýa-da birnäçe bölekleriň utgaşmasy bolup biler. Bu kombinasiýada, bir bölegi kesgitlenen hereketi (ýa-da: funksiýany) amala aşyrýan esasy bölegi, beýleki bölekleri diňe birikmek, berkitmek we ýol görkezmek ýaly kömekçi funksiýalary oýnaýar.

2. Komponentler - adaty ýagdaýlarda, çarçuwadan başga ähli bölekler we bölekler bilelikde komponentler diýilýär. Elbetde, raf hem bir bölekdir.

3. Bölekler - söküp bolmaýan ýekeje komponent.

Automobile Industry

Bölekleri özbaşdak gaýtadan işlemek prosesi gaty berk talaplara eýedir. Gaýtadan işlemekde azajyk biperwaýlyk, iş böleginiň ýalňyşlygynyň çydamlylyk çäginden geçmegine sebäp bolar, gaýtadan işlemegi talap eder ýa-da önümiň bahasyny ýokarlandyrýan boş ýeriň ýok edilendigini yglan eder. Şonuň üçin takyk bölekleri gaýtadan işlemek üçin talaplar haýsylar önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrmaga kömek edip biler. Ilki bilen, ölçeg talaplary çyzgylaryň görnüşine we pozisiýasyna çydamlylyk talaplaryna laýyklykda berk işlenmeli. Kärhana tarapyndan gaýtadan işlenýän bölekleriň göwrümi çyzuwyň ululygy bilen birmeňzeş bolmasa-da, hakyky ululygy teoretiki ululykda bolup, ökde önüm we ulanyp boljak bölekdir.

Haçan-da iş bölegi belli bir wagtdan soň gutarnykly prosesi başdan geçirende, iş bölegi ýokary takyklyga ýeter ýaly has takyk enjam guralynda işlenmeli.

Bölekleri özbaşdak işlemek köplenç ýerüsti bejergini we ýylylygy bejermegi öz içine alýar we ýerüsti bejergini takyk işlenenden soň ýerleşdirmeli. Takyk işlenip taýýarlanylanda, ýerüsti bejergiden soň inçe gatlagyň galyňlygy göz öňünde tutulmalydyr. Atylylyk bilen bejermek, metalyň kesiş işini gowulandyrmakdyr, şonuň üçin ony işlemezden ozal amala aşyrmaly.

Bölekleri we bölekleri özbaşdak işlemek enjamlaryň talaplary bilen ýerine ýetirilýär. Gödek we inçe gaýtadan işlemek dürli öndürijilikli enjamlar bilen amala aşyrylmalydyr. Gödek işlemek prosesi boş ýerleriň köpüsini kesmeli bolany üçin, iýmit tizligi uly we kesiş çuňlugy uly bolanda iş böleginde köp mukdarda içki stres dörediler, soň bolsa hiç hili gutarnykly iş amala aşyrylyp bilinmez.

Adaty däl mehaniki bölekleri özleşdirmegiň artykmaçlyklary diňe şol ýerde durmaýar. Bu hyzmatyň artykmaçlygy, ulanyjylaryň isleglerini doly kanagatlandyryp biler. Ulanyjynyň islegleri boýunça düzülen enjamlar kärhanalaryň önümçilik zerurlyklaryny kanagatlandyryp we önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyryp biler. Şol bir wagtyň özünde, enjamlaryň isleg boýunça özleşdirilendigi sebäpli, çykdajylara netijeli gözegçilik edip we önümiň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyryp biljek synag we zähmet çykdajylary ep-esli azaldar.

Adaty däl mehaniki bölekleri özleşdirmek Häzirki jemgyýet, isleg we isleg agdyklyk edýän enjamdyr we kärhanalar tarapyndan öndürilen önümler bazar ykdysadyýetiniň mümkinçiliklerini ýokarlandyrmalydyr. Öndürijiler üçin önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrmak we önüm gaplamasyny kämilleşdirmek, öz tagallalary bilen bäsdeşlige ukyplylygy ýokarlandyrmagyň serişdesidir. Standart däl mehaniki gaýtadan işlemegiň artykmaçlygy, kärhanalara önüm gaplamasyny erkin özleşdirmäge mümkinçilik berýän ýöriteleşdirilen gaýtadan işlemekdir. 

Gaplamak köplenç sarp edijiniň önüme bolan täsiridir we önümiň täsiriniň hili sarp edijileriň satyn almak islegine täsir edip biler. Harytlaryň birmeňzeş bolmagynda, önümleri tapawutlandyrmak we ajaýyp önüm gaplamalaryny özleşdirmek isleýäris.