BIZ hakda

Şençzhenen Lingjun Awtomatlaşdyryş Tehnologiýa Ş. Önümiň takyklygy kepillendirilýär, daşky görnüşi, doly önümçilik we hil dolandyryş ulgamy we ISO9001 we ISO13485 lukmançylyk şahadatnamasy geçdi.

Täzelik ideýasy, döredijilik höwesi we uly bir işi döretmäge bolan garaýyş bilen, elmydama bolmaly keşbi döredýäris. Highokary hilli we ýokary goşmaça baha bermekde we ylmy dolandyryşy we oňyn täzelikleri yzygiderli dowam etdirmekde ökde.

 • 8+ ýyl Kompaniýanyň taryhy
 • 100-den gowrak Müşderileriň sany
 • Hünärmen standart däl ýöriteleşdirilen öndürijiler
 • 0.005mm Iň az çydamlylyk
 • Automobile Industry
 • Biziň häsiýetlerimiz

  Iň oňat takyk bölekleri gaýtadan işlemek we önümçilik çözgütleri bilen üpjün edýäris we daşky gurşawy goramagy jogapkärçiligimiz, hil hökmünde merkez hökmünde kabul edýäris we isleýän önümleriňiz bilen üpjün edýäris!

 • X
  Advantage
 • Advantage

Has köp zat et

Ösen enjamlarymyz we enjamlarymyz we önümçilik kuwwatymyz, ähli basgançaklarda müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin çeýe çözgütleri üpjün etmäge mümkinçilik berýär. Diňe ýokary takyk we çylşyrymly lukmançylyk önümlerini öndürmek bilen çäklenmän, howa we optika, dronlar, robotlar, awtoulag we beýleki pudaklarda takyk göteriji bölekleri gaýtadan işleýäris we müşderileriň talaplaryna laýyklykda takyk spesifikasiýalary we berk çydamlylygy öndürýäris.

Beýleki hil önümleri

Gadyrly myhmanlar, ýokardaky önümlerden başga-da, size aşakdaky önümleri hödürleýäris:

1. Enjam enjamlary; 2. Metal bölekleri; 3. qualityokary hilli datçik.

Aşakdaky usullar bilen habarlaşyp bilersiňiz diýip umyt edýärin, sag boluň!