Önümler

 • CNC precision parts processing

  CNC takyk bölekleri gaýtadan işlemek

  Önümler lukmançylyk we awtoulag pudagynda giňden ulanylýar Biz hilini durmuş diýip hasaplaýarys, hilini üpjün etmek üçin 16 hil barlag prosedurasyny döredýäris we indiki döwürde sizi ýokary derejede üpjün edip biljekdigimizi üpjün etmek üçin yzygiderli kämilleşdirýäris we kämilleşdirýäris. - enjamlaryň ömri has uzyn we hünär derejesi has ýokary bolar ýaly, bölek bölekleri. 7 * 24 sagat onlaýn müşderi hyzmaty, islendik nägilelik islän wagtyňyz biziň bilen öňe sürülip bilner, zyýany bar ...
 • High precision parts processing

  Takyk bölekleri gaýtadan işlemek

  Highokary takyk önüm bölekleriniň maşyn görüş ölçegi kontakt däl ölçege degişlidir, bu diňe ölçenen obýektiň zaýalanmagynyň öňüni alyp bilmez, eýsem ýokary temperatura, ýokary basyş ýaly ölçenen obýektiň kontakt däl ýagdaýyna hem uýgunlaşyp biler. , suwuk, howply gurşaw we ş.m. Highokary takyklyk bilen işlemek täze ylym we tehnologiýanyň ösüşini goldamak, milli goranyş strategiki ösüşiniň we özüne çekijiliginiň zerurlygy ...
 • Precision milling machine parts processing

  Takyk freze maşyn böleklerini gaýtadan işlemek

  Freze maşyn, esasan, degirmen kesiji bilen iş bölekleriniň dürli ýüzlerini gaýtadan işleýän maşyn guralyna degişlidir. Adatça, degirmen kesiji esasan aýlanýar we iş bölekleriniň we degirmen kesiji iýmitde bolýar. Uçary, çukury gaýtadan işläp biler, şeýle hem her dürli egrilen ýüzü, dişli we ş.m. gaýtadan işläp biler. Freze maşyn, degirmen kesiji bilen iş böleklerini üwemek üçin bir gural. Freze tekizliginden başga-da, çukur, dişli dişler, sapak we süýümli mil, degirmen maşyn ...
 • CNC lathe machining parts

  CNC torna işleýiş bölekleri

  Önümiň aýratynlyklary Önümiň artykmaçlyklary: gabyk, partiýa öň, ISO-dan has ýokary, ýokary takyklyk Önümiň ady: takyk torna işleýiş bölekleri Haryt prosesi: CNC torna gaýtadan işlemek Haryt materialy: 304, 316 poslamaýan polat, mis, demir, alýumin we ş.m. material aýratynlyklary: gowy poslama garşylyk, ýylylyga garşylyk, pes temperatura güýji we mehaniki aýratynlyklary. Önümiň ulanylyşy: lukmançylyk enjamlarynda, howa giňişliginde, aragatnaşyk enjamlarynda, awtoulag indu ...
 • Turning and milling composite machining parts

  Birleşdirilen işleýiş böleklerini öwürmek we üwemek

  Birleşmäni öwürmegiň we üwemegiň artykmaçlyklary:

  Üstünlik 1: Aralyk kesmek;

  Üstünlik 2, ýokary tizlikli kesmek;

  Üstünlik 3, iş böleginiň tizligi pes;

  Üstünlik 4, kiçi termiki deformasiýa;

  Üstünlik 5, bir gezeklik gutarmak;

  6-njy artykmaçlyk, egilmek deformasiýasyny azaltmak

   

 • Milling machine parts processing customization

  Freze maşyn böleklerini gaýtadan işlemek

  Freze maşyn, esasan, iş bölegindäki dürli ýüzleri gaýtadan işlemek üçin üweýji kesiji ulanýan maşyn guralyna degişlidir. Adatça, degirmen kesiji esasan aýlanýar we iş böleginiň (we) degirmen kesiji iýmit hereketi. Uçary, çukury, üstü, dişli we ş.m. gaýtadan işläp biler. Freze maşyn, freze kesiji bilen degirmen işini ulanýar. Freze tekizliginden, çukurdan, dişden, sapakdan we süýümli şahdan başga-da, degirmen enjamy has çylşyrymly profili gaýtadan işläp biler, ...
 • Numerical Control Machine

  San dolandyryş enjamy

  Bölekleri gaýtadan işlemegiň takyklygy we ýalňyşlygy, işleýiş ýüzüniň geometrik parametrlerine baha bermek üçin terminlerdir. Takyklygy ölçemek çydamlylyk derejesini kabul edýär, synp näçe kiçi bolsa, takyklyk näçe ýokary bolsa, bahasy şonça-da uly bolar. Işlemek, gaýtadan işlemek ýalňyşlygy az, tersine, gaýtadan işlemek usuly bilen alnan hakyky parametrler onuň takyklygyny aňlatmaýar. Bölekleriň işleýşinden, apparat galyndy bölekleriniň işleýiş ýalňyşlygy bilen ...
 • High precision parts processing

  Takyk bölekleri gaýtadan işlemek

  1 cha Çekmegiň wezipesi Çamferiň umumy wezipesi, burny aýyrmak we owadan etmekdir. Theöne çyzgyda ýörite görkezilen kamer üçin, adatça, rulmanyň gurnama gollanmasy ýaly gurnama prosesiniň talaby bolup durýar we käbir ýaýyň gysylmagy (ýa-da arkanyň geçişi) hem stresiň konsentrasiýasyny peseldip, bölek bölekleriniň güýjüni güýçlendirip biler! Mundan başga-da, ýygnamak aňsat, köplenç gaýtadan işlemezden ozal. Oba hojalygynyň tehnika böleklerinde, e ...
 • Precision CNC machining parts

  Takyk CNC işleýiş bölekleri

  Tehniki parametr Önümiň ady: Awtoulag göteriji Önüm prosesi: CNC torna Önüm materialy: bürünç material aýratynlyklary: Onuň ýokary güýji we poslama garşylygy Dwigatel we deňiz senagatynda ulanylýan önümiň ulanylyşy, dişli, gurçuk dişli ýaly poslama garşylygy talap edýän gurluş bölekleri. Subutnama sikli: 3-5 gün Gündelik kuwwaty: üç müň Amalyň takyklygy: Müşderiniň çyzuw talaplaryna laýyklykda marka ady: Hor ýolbaşçylyk ediň ...
 • Precision parts processing

  Takyk bölekleri gaýtadan işlemek

  Bölekleri gaýtadan işlemek prosesi gaty berk talaplara eýedir. Gaýtadan işlemekde azajyk biperwaýlyk, işiň ýalňyşlygynyň çydamlylyk çäginden geçmegine sebäp bolar, gaýtadan işlemegi talap eder ýa-da önümçiligiň bahasyny ýokarlandyrýan boş bölekleri yglan eder. Şonuň üçin bölekleri gaýtadan işlemek üçin talaplar haýsylar önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrmaga kömek edip biler. Ikinjiden, enjamlaryň talaplary, gödek we inçe gaýtadan işlemek dürli öndürijilikli enjamlar bilen amala aşyrylmalydyr. Şondan bäri ...
 • Milling machine

  Freze maşyn

  Freze maşyn, esasan, iş bölekleriniň dürli ýüzlerini gaýtadan işlemek üçin üweýji kesijileri ulanýan maşyn guralyna degişlidir. Adatça, degirmen kesiji esasan aýlanýar we iş bölekleriniň we degirmen kesiji iýmit hereketi. Uçarlary we çukurlary, şeýle hem dürli egrilen ýüzleri we dişli enjamlary gaýtadan işläp biler. Freze maşyn, degirmen kesiji bilen iş böleklerini üwemek üçin gural.