Lukmançylyk pudagy

Poslamaýan polatdan ýasalan şahany gaýtadan işlemek prosesi, adatça, awtomatiki torna (takyklygy ± 0.02) / CNC torna (± 0,005) arkaly amala aşyrylýar. Köp önümler soňra degirmen we buraw talap eder

Deşik, kakmak, togalanmak, söndürmek, merkezsiz üwemek we ş.m.

Önümiň ulanylyşy: her dürli mehaniki geçiriş ulgamlary

Önümiň artykmaçlyklary: ýokary gaýtadan işlemegiň takyklygy, tegelekligi, silindrliligi we koaksiallygy dürli mehaniki geçirişleriň talaplaryny kanagatlandyryp biler.

Freze maşyn, esasan, iş bölegindäki dürli ýüzleri gaýtadan işlemek üçin degirmen kesiji ulanýan maşyn guralyna degişlidir. Adatça, üweýji kesiji aýlaw hereketi esasy hereket, iş bölegi (we) üweýji kesiji iýmit hereketi. Uçarlary we çukurlary, şeýle hem dürli egrilen ýüzleri we dişli enjamlary gaýtadan işläp biler.

Freze maşyn, degirmen kesiji bilen iş böleklerini üwemek üçin gural. Düwürtme tekizliginden, çukurdan, dişli dişden, sapakdan we süýümli şahdan başga-da, degirmen maşynlary has çylşyrymly profilleri gaýtadan işläp biler, enjam öndürmek we abatlaýyş bölümlerinde giňden ulanylýan meýilleşdirijiden has ýokary netijelilik.

Freze maşynlarynyň görnüşleri

1. Gurluşyna görä:

(1) Oturgyç degirmeni: gurallar we metrler ýaly ownuk bölekleri üwemek üçin ulanylýan ownuk degirmen enjamy.

. Krowat keseligine ýerleşdirildi. Kantilýwer, adatça, düşegiň bir gapdalyndaky sütün gollanma demir ýoly boýunça dikligine hereket edip bilýär we degirmen kellesi kantilweriň demir ýolunyň ugrunda hereket edýär.

(3) Ram görnüşli freze enjamy: esasy goç goçuň üstünde oturdylan degirmen maşyn. Krowat keseligine ýerleşdirildi. Goç eýeriň ugrukdyryjy demir ýoly boýunça gyrada hereket edip biler we eýer sütün gollanma demir ýoly boýunça dikligine hereket edip biler.

. Freze kellesi şöhle we sütüne oturdylýar we ýol görkeziji demir ýoly boýunça hereket edip biler. Adatça, şöhle sütün gollanma demir ýoly boýunça dikligine hereket edip biler we iş stoly uzynlygyna düşek ugrukdyryjy demir ýoly boýunça hereket edip biler. Uly bölekleri gaýtadan işlemek üçin ulanylýar.

(5) Uçar üweýji maşyn: tekizlemek we ýerüsti emele getirmek üçin ulanylýar. Krowat keseligine ýerleşdirildi. Adatça, iş stoly uzynlygyna düşegiň ugrukdyryjy demir ýoly boýunça hereket edýär we eplenç eksenel hereket edip biler. Peýdaly model ýönekeý gurluşyň we ýokary önümçilik netijeliliginiň artykmaçlyklaryna eýedir.

(6) Profil degirmeni: iş bölegini tertiplemek üçin freze maşyn. Adatça çylşyrymly şekiller bilen iş böleklerini gaýtadan işlemek üçin ulanylýar.

(7) Stol degirmen enjamy: düşegiň ugrukdyryjy demir ýoly boýunça dikligine hereket edip bilýän göteriji stol bilen üweýji maşyn. Adatça, göteriş stoluna oturdylan iş stoly we süýşýän eýer degişlilikde uzyn we keseligine hereket edip biler.

. roker golunyň ahyrky ýüzünde belli bir burçda aýlan.

.

Medical Industry (1)
Medical Industry (2)