Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

S quot Sitirlemek üçin zerur maglumatlar

1. 2D, 3D faýllar

2. Zerur bölekleriň maddy aýratynlyklary

3. Önümi gowşurmagyň gyssaglylygy

4. Önümleriň sany 

S product Önüm RoHS we daşky gurşawy goramak talaplaryna laýyk gelýärmi?

Önümlerimiziň her bir materialy ROHS şahadatnamasyndan geçdi. Daşky gurşawy goramak we daşky gurşawy goramak jogapkärçiligimizdir.

S sam Nusgalary mugt berip bolarmy?

1-10 mugt nusga berip bileris

S customers Müşderiler tarapyndan berilýän çyzgylaryň we degişli önümleriň gizlinligi?

Gizlinlik şertnamasyna gol çekip bileris we müşderileriň razylygy bolmazdan gizlin resminamalary saklap bileris, üçünji tarapa berilmez.

S company Kompaniýa baryp bilerinmi?

Müşderilere kompaniýamyza baryp görmek we öňünden habarlaşmak üçin mähirli garşylaýarys

S processing Gaýtadan işlemek üçin nusgalar berip bilerismi?

Hawa, elbetde

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?