Birleşdirilen işleýiş böleklerini öwürmek we üwemek

Gysga düşündiriş:

Birleşmäni öwürmegiň we üwemegiň artykmaçlyklary:

Üstünlik 1: Aralyk kesmek;

Üstünlik 2, ýokary tizlikli kesmek;

Üstünlik 3, iş böleginiň tizligi pes;

Üstünlik 4, kiçi termiki deformasiýa;

Üstünlik 5, bir gezeklik gutarmak;

6-njy artykmaçlyk, egilmek deformasiýasyny azaltmak

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt aýratynlyklary

Önümiň artykmaçlyklary: gabyk, partiýa öň tarapy, ISO-dan has ýokary, ýokary takyklyk ýok

Önümiň ady: Birleşdirilen işleýiş böleklerini öwürmek we üwemek

Önüm prosesi: öwrüm we freze birleşmesi

Önüm materialy: 304 we 316 poslamaýan polat, mis, demir, alýumin we ş.m.

Maddy aýratynlyklary: gowy poslama garşylyk, ýylylyga garşylyk, pes temperatura güýji we mehaniki aýratynlyklary

Önümiň ulanylyşy: lukmançylyk enjamlarynda, howa giňişliginde, aragatnaşyk enjamlarynda, awtoulag senagatynda, optiki senagatda, takyk şaý bölekleri, azyk önümçiligi enjamlary, dronlar we ş.m. ulanylýar.

Takyklygy: ± 0.01mm

Subutnama sikli: 3-5 gün

Gündelik önümçilik kuwwaty: 10000

Amalyň takyklygy: müşderiniň çyzgylaryna, gelýän materiallara we ş.m.

Marka ady: Lingjun

Birleşmäni öwürmegiň we üwemegiň artykmaçlyklary:

Üstünlik 1, Aralyk kesmek:

Iki aýlawly öwrümli freze kombinirlenen işleýiş usuly aralyk kesiş usulydyr. Aralyk kesmegiň bu görnüşi guralyň has sowadyş wagtyna eýe bolmagyna mümkinçilik berýär, sebäbi haýsy material gaýtadan işlenilse-de, kesiş wagtynda guralyň ýeten temperaturasy has pesdir.

Üstünlik 2, ýokary tizlikli kesmek:

Adaty öwrümli degirmen tehnologiýasy bilen deňeşdirilende, bu iki aýlawly öwrümli degirmeni birleşdirilen gaýtadan işlemek tehnologiýasy ýokary tizlikli kesmegi amala aşyrmak has aňsat, şonuň üçin ýokary tizlikli kesmegiň ähli artykmaçlyklary goşa egriji öwrümli tegelek birleşdirilen gaýtadan işlemekde öz beýanyny tapyp biler. ýaly, iki aýlawly öwrümiň we degirmeniň birleşdirilen kesiş güýjüniň adaty ýokary kesişden 30% pesdigi we azaldylýan kesiş güýji gaýtadan işlemek üçin peýdaly bolup biljek iş bölekleriniň deformasiýasynyň radial güýjüni azaldyp biljekdigi aýdylýar. inçe takyk böleklerden. Inçe diwarly bölekleriň gaýtadan işleniş tizligini ýokarlandyrmak we kesiş güýji birneme az bolsa, guralyň we maşyn guralynyň ýüki hem az bolýar, şonuň üçin goşa aýlawly tegelek birleşdiriji maşyn guralynyň takyklygy has gowy goralyp bilner.

Üstünlik 3, iş böleginiň tizligi pes:

Iş böleginiň aýlanma tizligi birneme pes bolsa, inçe diwarly bölekleri gaýtadan işlenende merkezden gaçyryş güýji sebäpli obýekt deformasiýa bolmaz.

Üstünlik 4, kiçi termiki deformasiýa:

Iki aýlawly öwrüm degirmeni ulanylanda, tutuş kesiş prosesi eýýäm izolýasiýa edilendir, şonuň üçin gural we çipler köp ýylylygy alýar we guralyň temperaturasy birneme pes bolar we termiki deformasiýa aňsat bolmaz.

Üstünlik 5, bir gezeklik gutarmak:

Iki aýlawly öwrümli degirmen birleşdiriji mehaniki maşyn guraly, ähli gurallary bir gysyş prosesinde ähli içgysgynç, öwrüm, buraw we degirmen amallaryny tamamlamaga mümkinçilik berýär, şonuň üçin enjam guralyny çalyşmak meselesiniň öňüni alyp bolar. Iş böleklerini öndürmek we gaýtadan işlemek siklini gysgaldyň we gaýta-gaýta gysylmak sebäpli ýüze çykýan kynçylyklardan gaça duruň.

6-njy artykmaçlyk, egilme deformasiýasyny azaltmak:

Iki aýlawly öwrümli freze birleşdiriji işleýiş usulyny ulanmak, bölekleriň egilme deformasiýasyny ep-esli azaldyp biler, esasanam ortasynda goldanyp bolmaýan käbir inçe we uzyn bölekleri gaýtadan işlenende.

3.2. Ölçegli takyklyk talaplary

Bu kagyz, çyzuwyň ölçeg takyklygynyň talaplaryny seljerýär, şonuň üçin öwrüm prosesi arkaly gazanyp boljakdygyny ýa-da ölçeg takyklygyna gözegçilik etmek üçin amal usulyny kesgitleýär.

Bu derňewiň dowamynda artýan ölçegi hasaplamak, mutlak ölçeg we ölçeg zynjyry ýaly bir wagtyň özünde käbir ölçeg öwrülişi amala aşyrylyp bilner. CNC torna öwrümini ulanylanda, zerur ölçeg köplenç programmirlemegiň ululygy hökmünde iň ýokary we iň pes çäk ululygy hökmünde kabul edilýär.

4.3. Formanyň we ýeriň takyklygy üçin talaplar

Çyzgyda berlen görnüş we pozisiýa çydamlylygy takyklygy üpjün etmek üçin möhüm esasdyr. Işlenip taýýarlanylanda, ýerleşiş datumy we ölçeg datumy talaplara laýyklykda kesgitlenmeli we torbanyň görnüşine we ýerleşiş takyklygyna netijeli gözegçilik etmek üçin käbir tehniki gaýtadan işlemek CNC torna aýratyn zerurlyklaryna laýyklykda amala aşyrylyp bilner.

bäş nokat

Faceerüsti gödeklik talaplary

Surfaceerüsti çişlik, ýerüsti mikro takyklygy üpjün etmek üçin möhüm talapdyr, şeýle hem CNC torna, kesiji gural we kesiş parametrlerini kesgitlemek üçin esas bolup durýar.

alty nokat

Material we ýylylygy bejermek talaplary

Çyzgyda berlen material we ýylylygy bejermek talaplary, kesiş gurallaryny, CNC torna modellerini we kesiş parametrlerini kesgitlemek üçin esas bolup durýar.

Bäş ok dik işleýiş merkezi

Bäş ok bäş ok dik dik işleýiş merkezi, maşyn gurluşygy pudagynda ulanylýan guraldyr. Iş bölegi bir gezek işleýiş merkezinde gysylansoň, sanly dolandyryş ulgamy gurallary dürli amallara görä awtomatiki saýlamak we üýtgetmek we pyrlan tizligini, iýmit tizligini, guralyň hereket ýoluny awtomatiki üýtgedip biler. iş bölegi we beýleki kömekçi funksiýalar, iş böleginiň birnäçe ýüzünde birnäçe prosesi gaýtadan işlemegi tamamlamak üçin. Önümçiligiň netijeliligi ep-esli ýokarlanar ýaly, gural çalşygy ýa-da gural saýlamak funksiýalary bar.

Bäş ok dik işleýiş merkezi, pyçak oky iş stoly bilen dikligine işlenip taýýarlanylýan merkeze degişlidir. Esasan plastinka, tabak, galyp we ownuk gabyk çylşyrymly böleklerini gaýtadan işlemek üçin amatlydyr. Bäş ok dik işleýiş merkezi degirmeni, içgysgynç, burawlamagy, kakmagy we ýüp kesmegi tamamlap biler. Bäş ok dik işleýiş merkezi, üç ok üç baglanyşygy amala aşyryp bilýän üç ok iki baglanyşykdyr. Käbirlerini bäş ýa-da alty ok bilen dolandyryp bolýar. Bäş ok dik dik işleýiş merkeziniň sütün beýikligi çäklidir we guty görnüşli iş bölekleriniň işleýiş aralygy azaldylmalydyr, bu bolsa bäş ok dik dik işleýiş merkeziniň kemçiligi. Muňa garamazdan, bäş ok dik dik işleýiş merkezi, iş böleklerini gysmak we ýerleşdirmek üçin amatlydyr; Kesiş guralynyň hereket ýoluny synlamak aňsat, düzediş programmasyny barlamak we ölçemek amatly, kynçylyklary ýapmak ýa-da üýtgetmek üçin wagtynda tapyp bilersiňiz; Sowuklama ýagdaýyny döretmek aňsat we kesiji suwuklyk gural we işleýiş ýüzüne göni baryp biler; Üç koordinat oky Kartezian koordinat ulgamyna gabat gelýär, şonuň üçin duýgy içgin we çyzuwyň burçuna laýyk gelýär. Çipleri aýyrmak we ýykmak aňsat, gaýtadan işlenen ýüzüň çyzylmazlygy üçin. Degişli gorizontal işleýiş merkezi bilen deňeşdirilende, ýönekeý gurluşyň, poluň kiçi meýdanynyň we arzan bahasynyň artykmaçlyklary bar

Uly CNC maşyn gurallary

CNC enjamy CNC maşyn guralynyň özenidir. Häzirki zaman CNC enjamlarynyň hemmesi CNC görnüşinde (kompýuter san gözegçiligi). Bu CNC enjamy, programma üpjünçiligi görnüşinde san gözegçilik funksiýasyny amala aşyrmak üçin köplenç birnäçe mikroprosessor ulanýar, şonuň üçin oňa programma üpjünçiligi NC hem diýilýär. CNC ulgamy, giriş maglumatlaryna görä ideal hereket traýektoriýasyny interpolirläp, soňra ony işlemek üçin zerur böleklere çykarýan pozisiýa gözegçilik ulgamydyr. Şonuň üçin NC enjamy esasan üç esasy bölekden durýar: giriş, gaýtadan işlemek we çykyş. Bu işleriň hemmesi, tutuş ulgam utgaşyp işlemegi üçin kompýuter ulgamy programmasy tarapyndan ýerlikli gurnalan.

1) Giriş enjamy: NC enjamyna NC görkezmesini giriziň. Dürli programma göterijiniň pikiriçe, dürli giriş enjamlary bar. Klawiatura giriş, disk giriş, kad / kamera ulgamynyň göni aragatnaşyk re modeimi we ýokary kompýutere birikdirilen DNC (göni san gözegçiligi) giriş bar. Häzirki wagtda köp ulgamda fotoelektrik okamak maşynynyň kagyz lentasynyň giriş görnüşi bar.

(2) Kagyz guşak giriş tertibi. Kagyz lenta fotoelektrik okaýjy maşyn bölek programmasyny okap, maşyn guralynyň hereketine gönüden-göni gözegçilik edip biler ýa-da kagyz lentasynyň mazmunyny ýadyna okap biler we ýatda saklanýan bölek programmasy arkaly enjam guralynyň hereketine gözegçilik edip biler.

(3) MDI el bilen maglumat girizmek tertibi. Operator, gysga programmalar üçin amatly iş panelindäki klawiaturany ulanyp, işleýiş programmasynyň görkezmelerini girizip biler.
Dolandyryş enjamyny redaktirlemekde programma üpjünçiligi gaýtadan işlemek programmasyny girizmek üçin ulanylýar we dolandyryş enjamynyň ýadynda saklanýar. Bu giriş usuly gaýtadan ulanylyp bilner. Bu usul köplenç el bilen programmirlemekde ulanylýar.

Sessiýa programmirleme funksiýasy bolan NC enjamynda, ekranda ýüze çykýan meselelere görä, dürli menýular saýlanyp bilner we adam-kompýuter gepleşikleri usuly bilen degişli ölçeg belgilerini girizip gaýtadan işlemek programmasy awtomatiki usulda döredilip bilner.

(1) DNC göni san gözegçiligi giriş tertibi kabul edildi. CNC ulgamy, ýokary kompýuterde bölekler programmasyny gaýtadan işleýän mahaly kompýuterden aşakdaky programma segmentlerini alýar. DNC esasan kad / kamera programma üpjünçiligi tarapyndan işlenip düzülen we gönüden-göni bölek programmasy döredýän çylşyrymly iş bölegi üçin ulanylýar.

2) Maglumatlary gaýtadan işlemek: giriş enjamy gaýtadan işleýän maglumatlary CNC bölümine geçirýär we kompýuter tarapyndan ykrar edilen maglumatlara jemleýär. Maglumatlary gaýtadan işleýän bölek gözegçilik programmasyna laýyklykda ädimme-ädim saklaýar we gaýtadan işlenenden soň, sero ulgamyna we çykyş bölüminiň esasy hereket dolandyryş bölegine pozisiýa we tizlik buýruklaryny iberýär. CNC ulgamynyň giriş maglumatlary şulary öz içine alýar: bölekleriň gysgaça maglumaty (başlangyç nokady, ahyrky nokady, göni çyzyk, ark we ş.m.), gaýtadan işlemegiň tizligi we beýleki kömekçi işleýiş maglumatlary (gural çalşygy, tizligi üýtgetmek, sowadyjy wyklýuçatel we ş.m.), maglumatlary gaýtadan işlemegiň maksady interpolýasiýa amallaryndan öň taýýarlygy tamamlamakdyr. Maglumatlary gaýtadan işlemek programmasy gural radiusynyň öwezini dolmagy, tizligi hasaplamagy we kömekçi funksiýany gaýtadan işlemegi hem öz içine alýar.

3) Çykyş enjamy: çykyş enjamy servo mehanizmi bilen baglanyşykly. Çykyş enjamy, gözegçilik edijiniň buýrugy boýunça arifmetiki bölümiň çykyş impulsyny alýar we her koordinatyň sero dolandyryş ulgamyna iberýär. Kuwwat güýçlendirilenden soň, enjam guralynyň talaplara laýyklykda hereketine gözegçilik etmek üçin sero ulgamy herekete getirilýär.

Uly CNC maşyn guralynyň tanyşdyrylyşy 3

Maşyn eýesi CNC enjamynyň esasy organydyr. Oňa düşek, esas, sütün, şöhle, süýşýän oturgyç, iş stoly, başlyk, iýmit mehanizmi, gural saklaýjy, awtomatiki gural çalşýan enjam we beýleki mehaniki bölekler girýär. CNC maşyn guralynyň ähli görnüşlerini awtomatiki usulda tamamlaýan mehaniki bölek. Adaty maşyn gurallary bilen deňeşdirilende, CNC maşyn guralynyň esasy organy aşakdaky gurluş aýratynlyklaryna eýedir

1) highokary berkligi, ýokary seýsmiki garşylygy we kiçi termiki deformasiýasy bolan täze maşyn gural gurluşy kabul edildi. Enjam guralynyň berkligini we seýsmiki garşylygyny ýokarlandyrmak üçin gurluş ulgamynyň statiki berkligi, nemlendirilmegi, gurluş bölekleriniň hili we tebigy ýygylygy adatça gowulaşýar, şonuň üçin maşyn guralynyň esasy bedeni CNC maşyn guralynyň üznüksiz we awtomatiki kesiş zerurlyklaryna uýgunlaşyp biler. Malylylyk deformasiýasynyň esasy maşyna täsiri, enjam guralynyň gurluş gurluşyny gowulandyrmak, ýylylygy azaltmak, temperaturanyň ýokarlanmagyna gözegçilik etmek we termiki süýşmegiň öwezini dolmak arkaly azaldylyp bilner.

2) CNC maşyn gurallarynyň geçiriş zynjyryny gysgaltmak we maşyn gurallarynyň mehaniki geçiriş ulgamynyň gurluşyny ýönekeýleşdirmek üçin ýokary öndürijilikli şpil sero sürüjisi we iýmit serw sürüjisi enjamlary giňden ulanylýar.

3) Geçirijiniň ýokary netijeliligini, ýokary takyklygyny, boşluk geçiriji enjamyň we hereketlendiriji bölekleri, şar nurbat jübüti, plastmassa süýşüriji gollanma, çyzykly aýlaw gollanmasy, gidrostatik gollanma we ş.m. kabul ediň.
CNC maşyn guralynyň kömekçi enjamy

CNC maşyn gurallarynyň işiniň doly ýerine ýetirilmegini üpjün etmek üçin kömekçi enjam zerurdyr. Adaty kömekçi enjamlar aşakdakylary öz içine alýar: pnewmatik, gidrawlik enjam, çip aýyrýan enjam, sowadyjy we çalgy enjamy, aýlaw stoly we CNC bölüji kelle, gorag, yşyklandyryş we beýleki kömekçi enjamlar


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň