Takyk bölekleri gaýtadan işlemek

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bölekleri gaýtadan işlemek prosesi gaty berk talaplara eýedir. Gaýtadan işlemekde azajyk biperwaýlyk, işiň ýalňyşlygynyň çydamlylyk çäginden geçmegine sebäp bolar, gaýtadan işlemegi talap eder ýa-da önümçiligiň bahasyny ýokarlandyrýan boş bölekleri yglan eder. Şonuň üçin bölekleri gaýtadan işlemek üçin talaplar haýsylar önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrmaga kömek edip biler.

Ikinjiden, enjamlaryň talaplary, gödek we inçe gaýtadan işlemek dürli öndürijilikli enjamlar bilen amala aşyrylmalydyr. Gödek işlemek prosesi boş ýerleriň köpüsini kesmeli bolany üçin, iýmit tizligi uly we kesiş uly bolanda iş böleklerinde köp mukdarda içki stres dörediler we gutarmak prosesi şu wagt amala aşyrylyp bilinmez. Iş bölegi wagtyň geçmegi bilen gutarandan soň, iş bölegi ýokary takyklygy gazanyp biler ýaly, has uly maşyn guralynda işlemeli.

Üçünjiden, bölekleri we bölekleri gaýtadan işlemek köplenç ýerüsti bejergini we ýylylygy bejermegi öz içine alýar we mehaniki gaýtadan işlenenden soň ýerüsti bejergini ýerleşdirmeli. Işlenip taýýarlanylanda, ýerüsti bejergiden soň inçe gatlagyň galyňlygy göz öňünde tutulmalydyr. Atylylyk bejergisi metalyň kesilmegi üçin, şonuň üçin ony işlemezden öň ýerine ýetirmeli. Partsokardakylar bölekleri gaýtadan işlemek üçin berjaý edilmeli birnäçe talaplar.

Ölçegli talaplar, çyzgylaryň geometrik çydamlylyk talaplaryna laýyk işlenmeli. Kärhana tarapyndan gaýtadan işlenýän bölekleriň göwrümi çyzuwyň ululygy bilen birmeňzeş bolmasa-da, hakyky ululygy teoretiki ululykda bolup, ökde önüm we ulanyp boljak bölekdir.

Takyk işlemegiň köp tehniki kynçylyklary, köp täsir ediji faktorlary, giň gerimi, ýokary maýa goýum intensiwligi we güýçli önüm şahsyýeti bar

1. Gaýtadan işleýän enjamlar we gaýtadan işleýän enjamlar:takyk işlemekde ýokary takyklyk, ýokary berklik, ýokary durnuklylyk we awtomatlaşdyryş maşyn gurallary, degişli göwher gurallary, kub nitrid bökmek gurallary, göwher ýylmaýjy tigirler, kub nitrit bökmek tigirleri we degişli ýokary takyklyk, ýokary berklik enjamlary we beýleki enjamlar bolmalydyr gaýtadan işlemegiň hilini üpjün ediň. Takyk işlemekde degişli takyklyk gurallary göz öňünde tutulmalydyr. Köp takyk işlemek köplenç ultra takyk maşyn gurallaryny dizaýn etmekden we öndürmekden başlaýar. Gerekli gurallary düzmek üçin. Häzirki wagtda takyk işleýiş maşyn gurallarynyň umumy seriýasy az we partiýa uly bolmaz. Takyk maşyn gurallarynyň bahasy gaty ýokary, şonuň üçin ýörite sargytlar zerur. Bar bolan takyk maşyn gurallary talaplary kanagatlandyryp bilmese. Işlemegiň takyklygy tehnologiki çäreler ýa-da ýalňyşlyk öwezini dolmak arkaly gowulaşyp biler.

13

2. ectionüze çykarmak: takyk işlemek, gaýtadan işlemegiň we kesgitlemegiň integrasiýasyny emele getirýän degişli kesgitlemek tehnologiýasyna eýedir.

Takyk işlemegi kesgitlemegiň üç usuly bar:oflayn kesgitlemek, onlaýn kesgitlemek we onlaýn kesgitlemek. Öçürilen seti kesgitlemek, gaýtadan işlenenden soň, iş bölegi anyklamak üçin barlag otagyna iberilýär; Inerde ýüze çykarmak, iş guralynyň enjamda gaýtadan işlenenden soň düşürilmeýändigini we şol ýerde tapylýandygyny aňladýar. Haýsydyr bir mesele tapylsa, gaýtadan işlemek üçin amatlydyr; Dinamiki ýalňyşlyk kompensasiýasyna işjeň gözegçilik etmek we durmuşa geçirmek üçin, işlenip taýýarlanylanda onlaýn ýüze çykarylýar. Roralňyşlyklaryň öwezini dolmak, maşyn gurallaryny öndürmegiň takyklygy belli bir derejä ýeten işlemegiň takyklygyny ýokarlandyrmak üçin möhüm çäre. Täsir ýalňyşlygy bölünýär we säwlik bahasy ýalňyş öwezini dolmak enjamy bilen öwezini dolýar. Şolaryň arasynda statiki ýalňyşlyk öwezini dolmak tarapyň ýalňyşlyk bahasyna esaslanýar, gaýtadan işlemek wagtynda enjam ýa-da programma üpjünçiligi bilen öwezini dolýar. Mysal üçin, enjam guralynyň geçiriji siminiň ýalňyş ýalňyşlygy düzediş hökümdary tarapyndan öwezini dolup biler; Onlaýn kesgitlemegiň esasynda, dinamiki ýalňyş kompensasiýa işlenip taýýarlanylanda hakyky wagtda amala aşyrylýar. Takyk işlemegiň onlaýn kesgitlemesi we öwezini dolmak tehnologiýasy takyk işlemegiň hilini üpjün etmek üçin esasy tehnologiýa. Ectionüze çykarmak tehnologiýasy takyk işlemegiň mazmunyna birleşdirildi we onlaýn ölçeg usuly operatora iş böleginiň meselelerini wagtynda tapyp, CNC ulgamyna gaýdyp gelip biler.

3. Gaýtadan işlenen materiallar:takyk işlemegiň gaýtadan işlenen materiallary himiki düzümi, fiziki we mehaniki aýratynlyklary, himiki aýratynlyklary we gaýtadan işleýiş aýratynlyklary üçin berk talaplara eýedir we gurluşy boýunça birmeňzeş bolmaly, öndürijiligi durnukly we içerde we daşarda makro we mikro kemçiliklerden azat bolmaly. Takyk işlemegiň garaşylýan täsirini diňe material öndürijilik talaplaryna laýyk gelende alyp bolýar.

Takyk bölekleri gaýtadan işlemek prosesi gaty berk talaplara eýedir. Gaýtadan işlemekde birneme biperwaýlyk bar bolsa, iş böleginiň ýalňyşlygy çydamlylyk çäginden geçer, şonuň üçin ony gaýtadan işlemeli ýa-da önümiň bahasyny ep-esli ýokarlandyrýan boş ýer ýok ediler. Şonuň üçin takyk bölekleri gaýtadan işlemegiň talaplary haýsylar, önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrmaga kömek edip biler.

Ikinjiden, enjamlaryň talaplary, gödek we gutarnykly işlemek dürli öndürijilik enjamlaryny ulanmalydyr. Gödek işläp bejermek prosesi boş ýerleriň köpüsini kesmek bolany üçin, iýmit tizligi uly we kesiş çuňlugy uly bolanda iş bölegi köp içerki stres döreder, şonuň üçin gutarnykly işlemek şu wagt amala aşyrylyp bilinmez. Iş bölegi belli bir wagtdan soň gutarandan soň, iş bölegi ýokary takyklyga ýetip biler ýaly, ýokary takyklyk bilen enjam guralynda işlemeli.

Üçünjiden, takyk bölekleri gaýtadan işlemek köplenç ýerüsti bejermek we ýylylygy bejermek prosesi bolýar we ýerüsti bejergini takyk işlenenden soň goýmaly. Takyk işlenip taýýarlanylanda, ýerüsti bejergiden soň inçe gatlagyň galyňlygy göz öňünde tutulmalydyr. Atylylyk bejergisi metalyň kesiş öndürijiligini gowulandyrmakdyr, şonuň üçin ony işlemezden ozal amala aşyrmaly. Bular takyk bölekleri gaýtadan işlemegiň talaplary.

Ölçeg talaplary, gaýtadan işlemek üçin çyzgylaryň görnüşine we pozisiýasyna çydamlylyk talaplaryna berk eýermelidir. Iki nohut ýaly bölekler aslynda çyzgylaryň ululygy bilen birmeňzeş bolmasa-da, hakyky ölçegler teoretiki ölçeg çydamlylygynyň çäginde ökde önümler we ulanyp boljak böleklerdir.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň