Takyk freze maşyn böleklerini gaýtadan işlemek

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Freze maşyn, esasan, degirmen kesiji bilen iş bölekleriniň dürli ýüzlerini gaýtadan işleýän maşyn guralyna degişlidir. Adatça, degirmen kesiji esasan aýlawda bolýar we iş bölekleriniň we degirmen kesiji iýmitde bolýar. Uçary, çukury gaýtadan işläp biler, şeýle hem her dürli egrilen ýüzü, dişli we ş.m. gaýtadan işläp biler.

Freze maşyn, degirmen kesiji bilen iş böleklerini üwemek üçin bir gural. Düwürtme tekizliginden, çukurdan, dişli dişlerden, sapakdan we süýümli şahdan başga-da, degirmen maşynlary mehaniki önümçilik we abatlaýyş bölüminde giňden ulanylýan meýilleşdirijiden has ýokary netijelilik bilen has çylşyrymly üstleri gaýtadan işläp biler.

Freze maşyn, tekizligi (gorizontal tekizlik, wertikal tekizlik), çukur (açar ýoly, T şekilli çukur, kepderi çukur we ş.m.), dişli bölekler (dişli, egriji şkaf, pyçak) gaýtadan işläp bilýän giňden ulanylýan maşyn guralynyň bir görnüşidir. spiral üst (sapak, spiral çukur) we dürli egrilen ýüzler. Mundan başga-da, aýlanýan bedeniň üstüni we içki deşigini gaýtadan işlemek we kesmek üçin hem ulanylyp bilner. Freze maşyn işleýän mahaly, iş bölegi iş stoluna ýa-da indeksirleme kellesine we beýleki esbaplara oturdylýar, degirmen kesiji aýlanyşy esasy hereket bolup, iş stolunyň ýa-da degirmen kellesiniň iýmit hereketi bilen doldurylýar, iş bölegi zerur gaýtadan işleýiş ýerini alyp biler . Köp gyraly aralyk kesilmegi sebäpli freze maşynynyň öndürijiligi ýokary. Gysgaça aýdylanda, degirmen maşyny degirmen, buraw we içgysgynç üçin ulanylyp bilner.

CNC tehnologiýasynyň ösmegi bilen, maşyn öndürmek pudagynda giňden ulanyldy. Işleýiş pudagyny ösdürmek üçin esasy tehnologiýa san gözegçilik tehnologiýasydyr. San taýdan gözegçilik tehnologiýasy, mehaniki önümçiligiň ähli prosesine takyk gözegçilik edip bilýän elektron maglumatlaryň sanly dolandyryş tehnologiýasyna esaslanýar. San dolandyryş tehnologiýasy awtomatiki dolandyryş, arzan bahaly, takyk takyklyk we ş.m. ýaly köp ajaýyp aýratynlyklara eýedir. Şeýle hem çykdajylary tygşytlap, senagat gurluşyny optimallaşdyryp we maşyn öndürmek pudagynyň rahat ösmegine kömek edip biljek adaty enjamlaryň kämilleşdirilmegi.

Adaty gaýtadan işlemek tehnologiýasy bilen deňeşdirilende san gözegçilik tehnologiýasy möhüm artykmaçlyklara eýedir. Birinjiden, san dolandyryş tehnologiýasyny öndürmek we gaýtadan işlemek önümçiligiň we gaýtadan işlemegiň netijeliligini ýokarlandyrýar. Mehaniki önümçilik pudagynda kompýuter tehnologiýasy bilen deslapky programmirlemek mehaniki gaýtadan işlemek programmasynyň gözegçiligini amala aşyryp biler, gaýtadan işleýiş tehnologiýasyny birleşdirip we mehaniki önümçiligi gaýtadan işlemegiň takyklygyny ýokary edip biler. Ikinjiden, san gözegçiligi tehnologiýasyna hakyky gözegçilik etmek gaty ýönekeý we işçileriň fiziki güýjüni peseldýän önümçilik we gaýtadan işlemek dürli amallara laýyklykda tamamlanyp bilner. Üçünjiden, wirtual önümçilik san gözegçilik tehnologiýasynyň has görnükli artykmaçlygydyr. Wirtual önümçilik tehnologiýasy, öndürilen önümleri täze önümler üçin peýdaly bolan wirtual görnüşde görkezmek üçin maglumat in engineeringenerçilik tehnologiýasy we simulýasiýa gözegçiligini ulanyp biler. , Kärhanalaryň bazar bäsdeşlik ukybyny ýokarlandyrmak.

1. Maşyn gural enjamynda ulanmak

Maşyn gurallary enjamlary tutuş önümçilik pudagynda möhüm rol oýnaýar. Sanly dolandyryş tehnologiýasy, şol sanda kompýuter tehnologiýasy, elektrik awtomatlaşdyryşy we elektron maglumat tehnologiýasy ýaly häzirki zaman tehnologiýalary, dürli maşyn gurallarynyň mehatronikasyny durmuşa geçirmek üçin dürli enjam gurallaryna ulanylyp bilner. . Maşyn gural enjamynda san dolandyryş tehnologiýasynyň ulanylmagy diňe bir adaty gural gurallaryny öndürmek kuwwatyna eýe bolman, eýsem enjam gural enjamynyň uýgunlaşmagyny hem gowulandyrýar we takyklygyny we durnuklylygyny güýçlendirýär. Mundan başga-da, san dolandyryş tehnologiýasy adaty maşyn gurallary bilen deňeşdirilende çykdajylary dolandyrmakda uly artykmaçlyga eýe. Bir tarapdan, kemçilikli önümleriň ähtimallygyny peseldýär. Beýleki tarapdan, san dolandyryş maşyn gurallarynyň önümçilik netijeliligi hem ýokarlanýar.

2. Aerokosmos pudagynda ulanmak

Awiasiýa pudagy, häzirki önümçilik tehnologiýasy bilen meniň ýurdumyň derejesiniň gönüden-göni ýüze çykmasydyr. Adaty maşyn öndürmek derejesi ösýän aerokosmos senagatynyň zerurlyklaryny kanagatlandyryp bilmedi, esasanam bölekleri öndürmek prosesi aýratyn ajaýyp. Şonuň üçin howa giňişliginiň uzak möhletleýin ösüşine diňe tehnika önümçiliginiň derejesini ýokarlandyrmak arkaly ýetip bolýar. Adaty mehaniki önümçilik tehnologiýasy bilen deňeşdirilende, san dolandyryş tehnologiýasynyň ulanylmagy bölekleri gaýtadan işlemegiň hilini we takyklygyny ep-esli ýokarlandyrdy. Pes kesiji güýç we pes ýylylyk öndürmek ýaly artykmaçlyklary bölekleriň takyklygynyň esasyny düzýär, we san gözegçiligi tehnologiýasyna gözegçilik edýär, önüm öndürmek deformasiýa aňsat däl, bu howa giňişliginiň senagatynyň mehaniki önümlere bolan berk talaplaryny kanagatlandyryp biler.

3. Awtoulag pudagynda ulanmak

Awtoulag pudagy san gözegçilik tehnologiýasyny ulanan iň irki pudaklardan biridir. Awtoulag tehnologiýasynyň we funksiýalarynyň yzygiderli kämilleşmegi bilen awtoulag pudagy hem maşyn öndürmek üçin talaplaryny artdyrdy. ýurdumyň awtoulag pudagy çalt ösýär we awtoulag önümçiligi el bilen möhürlemekden we kebşirlemekden gaça durýan san dolandyryş tehnologiýasynyň täsiri astynda awtomatlaşdyrylan önümçiligi amala aşyrdy. San gözegçiligi tehnologiýasynyň ulanylmagy, san dolandyryş ulgamy arkaly önümçilik prosesine gözegçiligi amala aşyryp biler, awtoulag önümçiliginiň zähmetine garaşlylygyny azaldyp, bölekleriň önümçiliginiň netijeliliginde we önümçilik hilinde ep-esli ösüş gazanyp biler.

CNC işleýiş tehnologiýasy, maşyn öndürmekde barha möhüm rol oýnan giňişleýin tehnologiýa. San gözegçiligi tehnologiýasy maşyn öndürmegiň hiliniň, netijeliliginiň we çykdajylarynyň gözegçiliginiň möhüm tarapyny üpjün edýär we maşyn öndürmek pudagynda köp tehniki meseleleri çözýär. Has ýokary hilli talaplary bolan bölekler üçin CNC tehnologiýasy önümçilik isleglerini kanagatlandyrmak üçin açylýar. meniň ýurdum esasanam ykdysadylaşdyrmagyň täsiri astynda sosial we ykdysady ösüşiň aýgytly döwründe. Diňe CNC tehnologiýasynyň derejesini yzygiderli ýokarlandyrmak we CNC tehnologiýa ulanylyşynyň öz wagtynda bolmagy dünýä we ýurduň maşyn öndürmek pudagynyň uzak möhletleýin durnukly ösüşine laýyk bolup biler.

Önümiň artykmaçlyklary:

Bir : Awtomatiki önümçilik liniýasy, 24s önümçilik, 24h hil barlagy

Iki professional professionalhli synag synag enjamlary we ajaýyp hil barlag tehnikleri

Üç : ISO9001 halkara hil ulgamy sertifikaty we ISO13485 lukmançylyk ulgamy şahadatnamasy

、

Dört sales Satuwdan soňky hünär hyzmaty, has ygtybarly ulanmaga mümkinçilik beriň


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň