Takyk bölekleriň işleýiş takyklygyna we NC işleýşine täsir edýän faktorlar bölekleriň ulanylyşyny ýokarlandyryp biler

Takyk bölekleri gaýtadan işlemegiň we NC işleýşiniň takyklygyna täsir edýän faktorlar bölekleriň ulanylyşyny güýçlendirip biler.

Takyk bölekleri gaýtadan işlemek takyk işlemek diýilýär. Has ýokary gaýtadan işlemek prosesi we amal talaplary sebäpli, önümleriň takyklygy gaty ýokary. Takyk bölekleriň takyklygy, pozisiýasynyň, ululygynyň, görnüşiniň we ş.m. takyklygyny öz içine alýar, öňdebaryjy tehnikler on ýyldan gowrak wagt bäri kompaniýanyň önümçilik we gaýtadan işlemek tejribesi bilen birleşýärler, Takyk bölekleriň takyklygyna täsir edýän aşakdaky faktorlar jemlenýär

(1) Maşyn guralynyň aýlawynyň aýlanmagy bölekleriň işleýiş takyklygyna käbir ýalňyşlyklary döredip biler.

(2) Gollanma demir ýolunyň nädogrylygy, iş böleginiň görnüşiniň ýalňyşlygyna hem sebäp bolup biler.

(3) Geçiriji bölekler, üstki ýalňyşlygyň esasy faktory bolan iş böleklerini gaýtadan işlemegiň ýalňyşlygyna hem sebäp bolup biler.

(4) Dürli gurallar we gurallar iş böleginiň takyklygyna dürli täsir eder.

(5) Işlemek we kesmek prosesinde, stres nokadynyň ýagdaýynyň üýtgemegi sebäpli ulgam deformasiýa ediler, bu tapawut döreder we iş böleginiň takyklygy dürli derejelerde ýalňyşlyk bolup biler.

(6) Dürli kesiji güýç, iş bölekleriniň takyklygynyň täsirine hem sebäp bolar.

(7) Işleýiş prosesinde ýyladyş deformasiýasy sebäpli ýüze çykan ýalňyşlyk, gaýtadan işlemek prosesinde dürli ýylylyk çeşmeleriniň täsiri astynda belli bir termiki deformasiýa dörediler.

(8) heatingyladyş sebäpli emele gelen ulgam ulgamynyň deformasiýasy köplenç iş böleginiň takyklygynyň täsirine getirýär.

(9) heatingyladyş sebäpli dörän maşyn guralynyň deformasiýasy iş böleginiň deformasiýasyna sebäp bolar.

(10) Guralyň deformasiýasy iş bölegine uly täsir eder.

(11) Iş bölekiniň özi ýyladyş bilen deformasiýa bolýar, bu esasan kesilende ýyladyşdan döreýär.

CNC böleklerini gaýtadan işlemek, CNC böleklerini öndürijileriň gaýtadan işleýän tehnologiýa prosesi. Bu tehnologiýa bölekleriň ulanylyşyny güýçlendirip, degişli aýratynlyklary görkezip we dürli pudaklaryň jikme-jikliklerine ulanyp biler. CNC torna gaýtadan işlemekde ilki bilen bölekleriň proses talaplary we gaýtadan işlenen iş bölegi partiýasy kesgitlenilýär. CNC torna funksiýalary irki döwürde taýýarlanylar, CNC torna saýlamak üçin zerur şertler ýerlikli bolar we adaty bölekleriň amal talaplary esasan gurluş ölçeginde, gaýtadan işleýiş çäginde we bölekleriň takyklyk talaplarynda berjaý ediler.

Takyklyk talaplaryna, ýagny ölçeg takyklygy, ýerleşiş takyklygy we iş böleginiň üstki çişligi, CNC torna gözegçilik dolandyryş takyklygy saýlanýar. Ygtybarlylyga görä, ygtybarlylyk önümiň hilini we önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrmagyň kepili bolup durýar. CNC maşyn guralynyň ygtybarlylygy, enjam guraly görkezilen şertlerde öz funksiýalaryny ýerine ýetirende, uzak möhletli durnukly işlemegi aňladýar. Failagny, şowsuzlyk bolmasa ortaça wagt uzyn, hatda kemçilik bar bolsa-da, gysga wagtyň içinde dikeldilip, gaýtadan ulanylyp bilner. Oňaýly gurluşy we ajaýyp önümçiligi bolan enjam gurallary saýlandy. Umuman, ulanyjylar näçe köp bolsa, CNC ulgamynyň ygtybarlylygy şonça ýokarydyr.

CNC torna gaýtadan işleýän materiallar 304, 316 poslamaýan polat, uglerod polat, mis, alýumin, garyndy, plastmassa, POM we ş.m. Şeýle-de bolsa, her önümiň talap edýän takyklygyny üpjün etmek üçin ulagyň dürli materiallary üçin dürli hil gurallary talap edilýär.


Iş wagty: Iýun-03-2021