Freze maşyn

Gysga düşündiriş:

Freze maşyn, esasan, iş bölekleriniň dürli ýüzlerini gaýtadan işlemek üçin üweýji kesijileri ulanýan maşyn guralyna degişlidir. Adatça, degirmen kesiji esasan aýlanýar we iş bölekleriniň we degirmen kesiji iýmit hereketi. Uçarlary we çukurlary, şeýle hem dürli egrilen ýüzleri we dişli enjamlary gaýtadan işläp biler. Freze maşyn, degirmen kesiji bilen iş böleklerini üwemek üçin gural.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tehniki parametr

 Freze maşynlary diňe bir degirmen uçarlaryny, trubkalary, dişli dişleri, sapaklary we süýümli şahalary däl, eýsem meýilnamalaşdyryjylardan has ýokary netijeliligi bilen has çylşyrymly profilleri gaýtadan işläp bilýär we maşyn öndürmek we abatlaýyş bölümlerinde giňden ulanylýar. Freze maşyn, uçarlary (keseligine we dik uçarlara), çukurlara (açar ýollar, T şekilli çukurlar, kepderi çukurlary we ş.m.), dişli böleklere (dişli, süýümli şahalar, pyçaklar), spiral ýüzleri (giňden ulanylýan) gural bolup durýar. sapaklar, spiral çukurlar) we dürli egrilen ýüzler. Mundan başga-da, aýlanýan korpusyň üstüni we içki deşigini gaýtadan işlemek, kesmek we ş.m. ulanylyp bilner. Freze maşyn işleýän wagty, iş bölegi iş stoluna ýa-da indeksirleme kellesi ýaly esbaplara we degirmen kesiji aýlanyşy, iş bölegi gerekli işleýiş ýerini alyp biler ýaly, iş stolunyň ýa-da degirmen kellesiniň iýmitleniş hereketi bilen üsti ýetirilýän esasy hereketdir. Köp gyraly aralyk kesiş bolany üçin, degirmen maşynynyň öndürijiligi has ýokarydyr. Simplyönekeý söz bilen aýdylanda, üweýji maşyn degirmen, buraw we içgysgynç eserler üçin gural bolup biler.

Önümiň artykmaçlyklary:Takyk şaha, tegeleklik we gutarmak ýaly ýokary takyklyk talaplary bolan şaha degişlidir. Tegeleklik, gutarmak we beýleki ýokary takyklyk şaý bölekleri,

 

Tehniki parametr

 

Haryt prosesi: Freze maşynlaryny gaýtadan işlemek
Haryt materialy: 304 poslamaýan polat
Maddy aýratynlyklary: Gowy poslama garşylyk, ýylylyga garşylyk, pes temperatura güýji we mehaniki aýratynlyklary bar
Önümiň ulanylyşy Lukmançylyk enjamlary, howa giňişligi enjamlary, azyk önümçiligi enjamlary we ş.m.
Subutnama sikli: 3-5 gün
Gündelik kuwwaty: iki müň
Amalyň takyklygy: Müşderiniň çyzgy talaplaryna laýyklykda gaýtadan işlemek
Marka ady: Lingjun

Bölekleri özbaşdak gaýtadan işlemek prosesinde gaty berk talaplar bar. Gaýtadan işlemekde azajyk biperwaýlyk, gaýtadan işlenmeli ýa-da önümçiligiň bahasyny ýokarlandyrýan boş örtülen çydamlylyk çäginden ýokary iş böleginiň ýalňyşlygyna sebäp bolar. Şonuň üçin takyk bölekleri gaýtadan işlemegiň talaplary haýsylar, önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrmaga kömek edip biler. Birinjisi ölçeg talaplary, çyzuwyň gaýtadan işlenmegi üçin şekiliň we pozisiýa çydamlylygynyň talaplaryny berk berjaý etmelidir. 

a7

Bölekleri özbaşdak gaýtadan işlemek prosesinde gaty berk talaplar bar. Gaýtadan işlemekde azajyk biperwaýlyk, gaýtadan işlenmeli ýa-da önümçiligiň bahasyny ýokarlandyrýan boş örtülen çydamlylyk çäginden ýokary iş böleginiň ýalňyşlygyna sebäp bolar. Şonuň üçin takyk bölekleri gaýtadan işlemegiň talaplary haýsylar, önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrmaga kömek edip biler. Birinjisi ölçeg talaplary, çyzuwyň gaýtadan işlenmegi üçin şekiliň we pozisiýa çydamlylygynyň talaplaryny berk berjaý etmelidir. Iki nohut ýaly bölekler aslynda çyzgylaryň ululygy bilen birmeňzeş bolmasa-da, hakyky ölçegler teoretiki ölçeg çydamlylygynyň çäginde ökde önümler we ulanyp boljak böleklerdir.

Bölekleri özbaşdak gaýtadan işlemekde köplenç ýerüsti bejermek we ýylylygy bejermek proseduralary bar. Faceerüsti bejergini takyk işlenenden soň goýmaly. Takyk işlenip taýýarlanylanda, ýerüsti bejergiden soň inçe gatlagyň galyňlygy göz öňünde tutulmalydyr. Atylylyk bejergisi metalyň kesiş öndürijiligini gowulandyrmakdyr, şonuň üçin ony işlemezden ozal amala aşyrmaly.

Bölekleri özleşdirilen gaýtadan işlemek enjamlaryň talaplaryna laýyk gelmelidir we gödek we gutarnykly gaýtadan işlemek dürli öndürijilik enjamlary bilen amala aşyrylmalydyr. Gödek işläp bejermek prosesi boş ýerleriň köpüsini kesmek bolany üçin, iýmit tizligi uly we kesiş çuňlugy uly bolanda iş bölegi köp içerki stres döreder, şonuň üçin gutarnykly işlemek şu wagt amala aşyrylyp bilinmez. Iş bölegi belli bir wagtdan soň gutarandan soň, iş bölegi ýokary takyklyga ýetip biler ýaly, ýokary takyklyk bilen enjam guralynda işlemeli.

Iki nohut ýaly bölekler aslynda çyzgylaryň ululygy bilen birmeňzeş bolmasa-da, hakyky ölçegler teoretiki ölçeg çydamlylygynyň çäginde ökde önümler we ulanyp boljak böleklerdir.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň