CNC torna işleýiş bölekleri

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt aýratynlyklary

Önümiň artykmaçlyklary: gabyk, partiýa öň tarapy, ISO-dan has ýokary, ýokary takyklyk ýok

Önümiň ady: takyk torna işleýiş bölekleri

Önüm prosesi: CNC torna gaýtadan işlemek

Haryt materialy: 304, 316 poslamaýan polat, mis, demir, alýumin we ş.m.

Maddy aýratynlyklary: gowy poslama garşylyk, ýylylyga garşylyk, pes temperatura güýji we mehaniki aýratynlyklary.

Önümiň ulanylyşy: lukmançylyk enjamlarynda, howa giňişliginde, aragatnaşyk enjamlarynda, awtoulag senagatynda, optiki senagatda, takyk şaý bölekleri, azyk önümçiligi enjamlarynda we ş.m. ulanylýar.

Takyklygy: Torna ± 0.01mm, mil 0.005mm

Subutnama sikli: 3-5 gün

Gündelik önümçilik kuwwaty: 10000

Amalyň takyklygy: müşderiniň çyzgylaryna, gelýän materiallara we ş.m.

Marka ady: Lingjun

Maý, tegelek gutarmak ýaly ýokary takyklyk talaplary bolan şaha degişlidir. Tegelekligi gutarmak ýaly ýokary takyklygy talap edýän käbir şahalara, ýadro ýadrosy hem diýilýär. Köplenç standart däl bölekler, müşderiniň nusgasyna ýa-da çyzgy talaplaryna laýyklykda özleşdirilen gaýtadan işlemek. Salgy oky awtoulag bölekleri, ofis awtomatlaşdyryş bölekleri, durmuş enjamlary bölekleri we elektrik gurallary bölekleri ýaly köp programmalarda ulanylyp bilner.

Super işleýiş tehnologiýasy, iş böleginiň üstki çişligini azaltmak, zeper ýeten gatlagy aýyrmak we ýerüsti bitewiligini almak üçin gaýtadan işleýiş usulydyr. Bu etapda, iş materialynyň fiziki aýratynlyklaryny üýtgetmezlik şerti bilen işlenip düzülen işiň görnüşiniň takyklygyny we üstki gödekligini Sub-mikron, nano derejesine, hatda zeper ýetirmeýän polishing tehnologiýasyna ýetirmeli. ýerüsti bitewilik.

Çylşyrymly egrilen ýüzler, köplenç belli bir matematiki aýratynlyklara ýetýän we funksional we estetiki görnüş görnüşlerini yzarlaýan, egrilik ýüzleri, erkin görnüşli we ýörite görnüşli ýüzleri öz içine alýan köp egrilikli egrilen ýüzlerden durýar.

Çylşyrymly egrilen ýüzler, howa giňişligi, astronomiýa, nawigasiýa, awtoulag bölekleri, galyplar we biomedikal implantlar ýaly köp sanly önümçilik önümleri we bölekleri üçin möhüm iş ýüzüne öwrüldi. Mysal üçin: sferiki optiki bölekler dürli kynçylyklary düzedip, gurallaryň diskriminasiýasyny gowulaşdyryp biler; çylşyrymly egri aýnalar durnuklylygy belläp, şöhlelenmeleriň we güýjüň ýitmegini azaldyp biler; çylşyrymly egrilen hereketlendiriji silindrler iş netijeliligini ýokarlandyryp biler; şol bir wagtyň özünde, funksional talaplary we estetikany kanagatlandyrmak üçin galyndy boşluklarynda we awtoulag böleklerinde has çylşyrymly ýer şekilleri ulanylýar. Çylşyrymly ýer böleklerine bolan islegiň artmagy we öndürijilik talaplarynyň yzygiderli gowulaşmagy bilen adaty gaýtadan işleýiş usullary amaly goşundylaryň isleglerini kanagatlandyryp bilmedi. Super gaýtadan işlemegi gazanmak üçin çylşyrymly ýer bölekleriniň gaýtadan işleniş derejesini hasam gowulandyrmak zerur. Çylşyrymly egrilen ýüzleriň egriliginiň üýtgemegi sebäpli materiallary aýyrmagyň mehanizmlerini, ýerasty zeperleri we beýleki aýratynlyklary öwrenmek gaýtadan işlemegiň takyklygyny we netijeliligini ýokarlandyrmak üçin möhümdir we galyndy galyndylaryny gaýtadan işlemegiň hapalanmagy giň ünsi özüne çekdi.

Çylşyrymly egrilen ýüzler üçin super işleýiş usullarynyň gözleg işlerini jemläň, çylşyrymly egrilen ýüzleriň super işleýşiniň ösüşine göz aýlaň, çylşyrymly egrilen ýüzleriň super emele gelmeginiň we täsir etmeginiň faktorlaryny düşündiriň we laýyklygyny deňeşdiriň we çylşyrymly egrilen ýüzleri super gaýtadan işlemekde işleýiş gurallarynyň we iş bölekleriniň takyklygy. , Faceerüsti zeper, netijelilik we beýleki faktorlar, soňra çylşyrymly egrilen ýüzleriň super gaýtadan işleýiş usullaryny çaklaň we gözläň.

Bölekleri gaýtadan işlemek prosesi, çig malyň daşky görnüşini ýarym taýýar iş ýa-da taýýar önüm etmek üçin gönüden-göni üýtgetmek prosesi. Bu prosese bölekleri gaýtadan işlemegiň we mehaniki bölekleri gaýtadan işlemegiň esasy akymy bolan proses akymy diýilýär. Çylşyrymlylyk goşuň.

Mehaniki bölekleri gaýtadan işlemegiň standartlary dürli amallara görä kategoriýalara bölünip bilner: guýmak, ýasamak, möhürlemek, kebşirlemek, ýylylygy bejermek, gaýtadan işlemek, gurnamak we ş.m. CNC işleýiş we maşynyň ähli bölekleriniň umumy möhletine degişlidir. ýygnamak prosesi we arassalamak, gözden geçirmek, enjamlary bejermek, ýag möhürleri we ş.m. diňe kömekçi amallar. Öwrüm usuly çig malyň ýa-da ýarym taýýar önümleriň üstki häsiýetlerini üýtgedýär we CNC gaýtadan işlemek prosesi bu pudakda esasy prosesdir.

Mehaniki bölekleri gaýtadan işlemek üçin iş ölçegleri, CNC torna işledilende torna ýa-da armatura bilen ulanylýan ýerleşiş görkezijilerini öz içine alýar; adatça barlag wagtynda berjaý edilmeli ululyga ýa-da pozisiýa standartlaryna degişli ölçeg ölçegleri; gurnama Datum, bu datum, adatça, gurnama döwründe bölekleriň ýerleşiş standartyna degişlidir.

Mehaniki bölekleri gaýtadan işlemek durnukly önümleriň öndürilmegini talap edýär. Bu maksada ýetmek üçin işgärler mehaniki gaýtadan işlemekde we tehnologiýada baý tejribä eýe bolmalydyrlar. Hemmämiziň bilşimiz ýaly, mehaniki gaýtadan işlemek şol bir iş we ony gowy etmek üçin tehnologiýa zerur.

Ikinjiden, mehaniki bölekleri gaýtadan işlemegiň standartlaşdyrylandygy ýa-da önümiň gowydygyny kesgitleýär. Önümçilik we dolandyryş ikisi hem prosesleriň toplumyny talap etmeli we bu önüm önümleri we hyzmatlary öndürmek üçin. Üçünjiden, önümçilik prosesinde aragatnaşyga ünsi çekmeli. Düwün wagty bolsun ýa-da kynçylyklar bar bolsa, aragatnaşyk güýçlendirilmeli. Gaýtadan işleýän zawodlar we enjam öndürijileriniň arasyndaky aragatnaşyk awtomatlaşdyryş enjamlarynyň böleklerini gaýtadan işlemek üçin möhüm şertdir.

Işleýiş gurallary nukdaýnazaryndan göwher üweýji tigir, esasan, belli bir derejede yzyna almak we iýmitlendirmek mukdaryny gözegçilikde saklamak üçin ulanylýar. Ultra üweýji maşynda işleýän wagtynda amala aşyrylyp bilner.

Süýümli üweýji, ýagny nano üweýji. Aýnanyň ýüzü hem optiki aýnanyň ýüzüni alyp biler.

Maşynlary gaýtadan işlemek we super gaýtadan işlemek, ýeriň hilini we ýerüsti bitewiligini derejä çenli alyp biler, ýöne gaýtadan işlemegiň netijeliligi pida bolup biler. Çyzuw usuly ulanylanda has uly deformasiýa güýji bary-ýogy 17t, sowuk ekstruziýa usuly ulanylanda deformasiýa güýji 132t bolýar. Bu wagt sowuk ekstruziýa zarbasyna täsir edýän birlik basyşy 2300MPa-dan ýokary. Galyp zerurlyklaryndan başga-da, ýeterlik derejede berkligi we berkligi bolmaly.

Işlenip taýýarlanan metal boşluklar, galyndy temperaturasyny takmynan 250 ° C-den 300 ° C çenli ýokarlandyrjak galyndyda plastiki taýdan deformasiýa edilýär. Şonuň üçin galyndy materialy gyzgyn durnuklylyga mätäç. Aboveokardaky ýagdaý sebäpli, sowuk ekstruziýanyň ölmegi möhürlenen ölenlerden has pesdir.

Maşyn önümiň ýokary hilini derejä ýetirýär. Işleýiş wagtynda, otnositel hereket edende ýük göterýän rulman we beýleki bölekler, iş wagtynda ýeriň çişligini peseldip biler, şeýlelik bilen bölekleriň zeperlenmegi gowulaşar we iş gowulaşar. Durnuk we uzaldylan hyzmat möhleti. Si3N4 ýokary tizlikli we ýokary tizlikli podşipniklerde ulanylýar. Keramiki topuň üstki çişligi birnäçe nanometre ýetmek üçin zerurdyr. Gaýtadan işlenen metamorf gatlak himiki taýdan işjeň we poslama sezewar bolýar. Şonuň üçin bölekleriň mümkinçiliklerini gowulandyrmak nukdaýnazaryndan gaýtadan işlenen metamorf gatlak mümkin boldugyça kiçi bolmaly.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary